Polityka Prywatności

Informacje ogólne:

1.
Operatorem
serwisu internetowego jest IntIT
2.
Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych
dobrowolnie przez użytkowników podczas zakładania usług, podczas używania usług lub przy
korzystaniu z różnego rodzaju akcji marketingowych, które mogą być prowadzone przez
Operatora (np. konkursy, newslettery itp.).
3.
Dane podawane przez użytkowników
w celu korzystania z usług są używane w procesie ich
uruchamiania i świadczenia.
Obejmuje to przede wszystkim takie działania, jak:
techniczne uruchomienie usług,
fakturowanie,
przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy
szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp.,
informowanie o terminach wygasania usług i możliwości ich przedłużania,
informowanie o planowanych pracach technicznych,
informowanie o istotnych zmianach konfiguracyjnych,
informowanie o zmianach regulaminów,
realizację obsługi technicznej, w tym odpowiedzi na pytania użytkowników,
wyjaśnienia w zakresie rozliczeń,
bezpośredni kontakt handlowy–jeśli użytkownik o niego poprosi.
przesyłanie informacji marketingowych mailem/sms/telefonicznie/innymi kanałami
–jeśli użytkownik wyraża zgodę na takie formy kontaktu (np. zapisując się na
newsletter, oznaczając odpowiednią zgodę rejestrując usługę, albo w panelu klienta -szczegółowe zasady,
zakres zgody wraz z powołeniem odpowiednich przepisów znajdują się wówczas w miejscu wyrażania zgody),
4.
Niniejsza Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron
internetowych należących do innych podmiotów niż do Operatora.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o

użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

1.
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone
do systemów Operatora.
2.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
3.
Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, poczty oraz
aplikacji Operatora.

Wybrane metody ochrony danych:

1.
Operator stosuje różnego rodzaju mechanizmy o
chronne wobec danych osobowych, w
szczególności:
o
ochronę przed dostępem nieautoryzowanym
2.
Miejsca logowania i wprowadzania danych oso
bowych są chronione w warstwie transmisji
(certyfikat SSL).
3.
Operator stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie
bezpieczeństwa).
3. Informacje w związku z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1.
Administratorem Twoich danych osobowych jest IntIT
2.
Inspektorem ochrony danych u Administratora jest IntIT
-mail pod adresem: kontakt@intit.pl
3.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim
pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób
i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora
marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
4.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do
zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku
przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy
muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom
certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom
prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
5.
Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą
umowy,
b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim
pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia
należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń.
6.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.
7.
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu
w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3
c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło
być wykonane w przypadku istnienia ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9.
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do
realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim
pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację
zawartej umowy.
10.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej
umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredni
ego.

Informacje w formularzach:

1.
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile
zostaną one podane.
2.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3.
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w
formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz.
W takim wypadku adres e-mail użytkownika
pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób
informuje, do czego on służy.

Informacja o plikach cookies:

1.
Serwis korzysta z plików cookies.
2.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
3.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich
dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są

w następujących celach:

1.
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2.
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
3.
zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;
4.
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie
plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronach internetowych Serwisu.
8.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane
mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności
dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą
w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
9.
Operator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie
10.
Operator korzysta remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświelić
mu przekazy reklamowe dopasowane do jego zachowania w Serwisie. Technologicznym
warunkiem takich działań jest obsługa plików c
ookie.
11.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy
pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/

Informacje o naklejkach, wlepkach:

Firma IntIT zrzeka się z praw do naklejek w momencie otrzymania ich przez osobę prywatną. Naklejki, wlepki stają się własnością osoby prywatnej, która otrzymuje je za darmo. IntIT zrzeka się odpowiedzialności za miejsce, w którym naklejki lub wlepki zostały naklejone. Naklejki i wlepki mają cel informacyjny, nie są ofertą ani reklamą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zadzwoń